Wyszukiwanie produktu

              Ogólne warunki sprzedaży firmy ANITA Polska sp. z o.o., zwaną dalej Sprzedawcą:


Postanowienia ogólne
1. Anita Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zwana dalej Sprzedającym” jest jedynym dostawcą produktów firmy „Anita  Dr. Helbig GmbH” w Polsce.
2. Kupującym może być wyłącznie podmiot gospodarczy prowadzący działalność w formie sprzedaży detalicznej, zaakceptowanej przez Sprzedającego.
3. Dalsza sprzedaż towarów nabytych od Sprzedającego może być prowadzona na terenie Polski jedynie w formie detalicznej.

Zamówienie
1. Kupujący składa zamówienie w formie pisemnej i przesyła je faksem bądź pocztą elektroniczną na numer (adres) przedającego. Zamówienie winno być podpisane przez osobę (osoby) upoważnione przez Kupującego do składania w jego imieniu oświadczeń woli w zakresie wynikającym z zamówienia lub przez osoby pisemnie upoważnione przez Kupującego do składania zamówień, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Istnieje możliwość składania zamówień poprzez system internetowy Sprzedającego.
3. Zamówienie staje się wiążące dla stron po zaakceptowaniu go przez Sprzedającego.
4. Podane w Cenniku ceny są cenami netto, do których sprzedający doliczy należny podatek VAT w wysokości obowiązującej w danym czasie.

Dostawa i odbiór towaru
1. Miejscem dostawy może być wyłącznie adres siedziby zamawiającego, bądź inne miejsce prowadzenia działalności ujawnione w zaświadczeniu o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego (w dokumentach ewidencyjnych lub rejestrowych)
2. Przy zamówieniu na kwotę poniżej 500 zł netto pobierana jest dodatkowo opłata za opakowanie i przesyłkę w wysokości 25 zł netto.
3. Kupujący jest zobowiązany dokonać oględzin towarów oraz zbadać ich stan w chwili odbioru. Wszelkie zastrzeżenia, co do ilości i jakości towarów Kupujący powinien zgłosić niezwłocznie na piśmie pod rygorem utraty prawa do dochodzenia od Sprzedawcy jakichkolwiek roszczeń z tytułu wad towarów lub niezgodności dostawy z zamówieniem.

Płatność
1. Płatności na rzecz Sprzedającego powinny być dokonywane w formie przelewu na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany na fakturze VAT.
2. Dniem zapłaty jest dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedającego.
5. W przypadku braku płatności w wyznaczonym terminie dostawy zostaną wstrzymane do momentu uregulowania zaległych zależności, następne zamówienia realizowane będą tylko poprzez przedpłatę przelewem na konto bankowe.
6. W razie niezapłacenia faktury w terminie, Sprzedawca będzie naliczał odsetki umowne w wysokości obowiązujących odsetek ustawowych.

Rękojmia i reklamacje
1. Niewykonanie przez Kupującego obowiązków określonych w Dostawa i odbiór towaru pkt. 1 i 3 oznacza, że towar został dostarczony prawidłowo, we wskazanej ilości, o jakości i cechach zgodnych z zamówieniem i bez wad.
2. Reklamacje towaru powinny być zgłoszone przez Kupującego nie później niż w ciągu 3 dni od daty stwierdzenia wady towaru pod rygorem utraty prawa do dochodzenia od Sprzedawcy jakichkolwiek roszczeń z tytułu wad towaru. Prawidłowe zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
- nazwę i adres sklepu (numer zamawiającego i płatnika składającego reklamację)
- nazwę i numer towaru
- dokładny opis wady
- nr faktury VAT
- datę zakupu towaru
3. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu 10 dni od jego wniesienia.
4. Sprzedający odpowiada jedynie za wady ukryte, które ujawniły się w warunkach normalnego, zgodnego z przeznaczeniem, używania towaru
5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie towaru.

Rozstrzyganie sporów
1. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, sądem właściwym do rozstrzygnięcia jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.